Co potřebujete

Řídit plavidlo může pouze osoba starší 18 let. Během pronájmu je nutné dodržovat veškerá platná ustanovení předpisů týkajících se lodního provozu, zejména pak Řádu plavební bezpečnosti. Dovolené plavební úseky a oblasti pro jednotlivá plavidla jsou specifikovány ve smlouvě o pronájmu.

K řízení vybraných nabízených lodí není nutné vlastnit žádný průkaz ani skládat jakékoliv zkoušky (na základě novelizace vyhlášky Ministerstva dopravy ČR č. 224/1995 Sb).

Zákazník (nájemce) je povinen používat plavidlo řádným způsobem, podle svých možností je povinen zabránit jakékoliv škodě na plavidle (plavidlech), jakož i na ostatních zařízeních vodní cesty apod. Nájemce je rovněž povinen dbát o svoji bezpečnost a o ochranu majetku na plavidle.

Nájemce nesmí přenechat plavidlo třetí osobě. Nájemce rovněž nesmí provádět jakékoliv úpravy plavidla, nebo bez souhlasu pronajímatele realizovat opravy plavidla.